ESTACIONAMENT REGULAT ORA A

PALMA DE MALLORCA

Amb les sigles ORA es denomina l’Operació de Regulació d’Aparcament que contenen els articles 56-68 de l’Ordenança municipal de circulació, l’objectiu de la qual és la regulació dels estacionaments en superfície disponibles a la ciutat de Palma de Mallorca.

Aquesta ordenança hi fixa el temps màxim de permanència, amb la finalitat d’aconseguir una rotació de vehicles que permeti optimitzar l’ús d’un bé escàs com és l’aparcament a la via pública, tot això subjecte al pagament previ del preu establert a l’ordenança fiscal corresponent.

Les entrades i sortides de les zones d’estacionament amb horari regulat s’indiquen mitjançant senyalització vertical i de forma complementària amb marques viàries sobre el paviment de color blau o taronja si són zones incloses en una zona ACIRE i que tenen l’ORA implantada.

L’ordenança estableix 8 sectors (1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-2) o zones d’ORA per a les quals es pot obtenir el distintiu de resident, sempre que es compleixin els requisits establerts a l’Ordenança municipal de circulació esmentada.

A les zones, vies i estacionaments anomenats 0/0 o de rotació, únicament s’autoritza l’estacionament de vehicles que emprin tiquet horari, els dies i les hores en què l’estacionament estigui subjecte a limitació horària.

ATENCIÓ AL

PÚBLIC

ADREÇA POSTAL DEL CENTRE
C. d’Isaac Peral, 13
07004 Palma de Mallorca
Tel. 971 715 835

C/ Olmos, 7-2-A
07003 Palma de Mallorca
Tel. 971 422 871
informacion@uteorapalma.es

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 i de 16.30 a 20.00 hores
Dissabtes de 9.00 a 14.30 hores

REQUISIT PER A

RESIDENTS

Tenen dret al distintiu de resident les persones a qui fa referència l’article 63 de l’Ordenança, sempre que siguin propietàries d’un vehicle amb una capacitat màxima de nou persones, comptant-hi el conductor, i que reuneixin les condicions següents:

a) Estar empadronades i residir de fet a la zona de l’ORA.

b) Que la domiciliació del vehicle coincideixi amb la del titular.

c) El vehicle no pot estar subjecte a ordre de precinte i/o en descobert pel que fa al pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

No es pot atorgar el distintiu a vehicles de deu places o més, ja siguin turismes, furgonetes o vehicles mixts; ni tampoc a camions, autobusos, autobusos articulats, remolcs, semiremolcs, camions tractor, caravanes i tractors, de qualsevol nombre de places.

HORARIS I

TARIFES

Horari

De dilluns a divendres:
De 09.00 a 14.30 i de 16.30 a 20.00 hores

Dissabtes:
De 09.00 a 14.30 hores

Excepcions:

L’horari de regulació del sector 3/1 (Mercat de Llevant) és:

De dilluns a dissabte de 9.00 a 14.30 hores

VEURE TARIFES